Accreditatie

We zijn als beroepsvereniging in de afgelopen jaren van een kleine groep recovery verpleegkundigen uitgegroeid tot een grote groep professionele verpleegkundigen met een bijzondere taak, namelijk het verplegen van de pré- en postoperatieve patiënt. Eén van de doelstellingen van de BRV is de kwaliteit van zorg op de recovery te bewaken en te optimaliseren. We vinden het belangrijk om de benodigde vakkennis up to date te houden en verder te ontwikkelen binnen het beroep.
 
Met accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een geschreven garantie geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten. De BRV werkt daarom met een waarderingssysteem dat erkenning geeft aan de opgedane vakkennis en bevordering van de kwaliteit van zorg binnen de recovery.
 

Verbreding en verdieping van vakkennis

De BRV heeft hiervoor een accreditatiesysteem ontwikkelden eisen opgesteld aan de scholingen en individuele vakinhoudelijke activiteiten om kwaliteit binnen de beroepsgroep te behouden en te verbeteren. Verbreding en verdieping van vakkennis kan opgedaan worden door het bezoeken van congressen en symposia, workshops, het lezen van vakliteratuur, het vervullen van werkzaamheden binnen de eigen beroepsvereniging Het is ook mogelijk om een scholing in je eigen ziekenhuis te laten accrediteren.
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), ziektekostenverzekeraars en zorginstellingen stellen kwaliteitseisen aan de verpleegkundigen die op de recovery werken. Door middel van accreditatie laten verpleegkundigen zien dat ze hun vakgebied bijhouden en hiermee optimale zorg leveren aan de patiënt en dus voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
 

Nieuw accreditatiesysteem

Per 1 januari 2014 is een nieuw waarderingssysteem gestart voor het accrediteren van activiteiten, scholingen en vakinhoudelijke werkzaamheden die leiden tot kwaliteitsverbetering in de recoveryzorg. Vanaf 1 januari 2016 is gestart met het digitaal accreditatiepunten register voor de BRV leden. Dit houdt in dat het aanvragen van accreditatie sneller en eenvoudiger is geworden en het bijschrijven van de beloonde punten volledig digitaal door de deelnemer zelf wordt registreert. Er is gekeken naar de minimale eisen in de vorm van accreditatiepunten, waaraan een recovery verpleegkundige, volgens de BRV, per 5 jaar aan zou moeten voldoen om aan te tonen dat hij/zij haar vakkennis heeft bijgehouden.
 
De BRV heeft vastgesteld dat de recovery verpleegkundige 90 accreditatiepunten in vijf jaar zou moeten behalen om aan te tonen dat zij haar vakkennis bijgehouden heeft. Dit puntenaantal is gebaseerd op het jaarlijks volgen van één dag congres, lidmaatschap BRV en het lezen van het vakblad, een paar uur klinische les, workshops of scholing. Een ieder is vrij dit in vijf jaar in een zelf te bepalen tempo te doen. Het is dus niet noodzakelijk per kalenderjaar 18 punten te behalen. Ook zijn er geen consequenties als de 90 punten niet gehaald zijn in vijf jaar. Als BRV Nederland zullen wij niemand verplichten. De BRV streeft er wel naar dat iedere recovery verpleegkundige verantwoording neemt voor haar eigen kwaliteit van recoveryzorg en voor het volgen van (na-)scholing.
 

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor het aanvragen van accreditatie:

 • Deelname aan een congres of symposium als spreker met een voordracht van minimaal 15 minuten en minimaal 10 toehoorders, gerelateerd aan de recovery zorg.
 • Dagvoorzitter bij een, voor recovery verpleegkundigen relevant*, congres of symposium.
 • Deelname aan E- cursussen.
 • Bestuurslid of commissielid bij de BRV.
 • Individuele activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van recovery zorg*.
*de onderwerpen moeten toepasbaar zijn in de praktijk van de recovery zorg en deel uit maken van het takenpakket van de recovery verpleegkundigen.
 

De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor het aanvragen voor accreditatie:

 • Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren, aanvragen zonder toegevoegde presentaties en zonder toegevoegd dagprogramma.
 • Scholingen waarvoor bij aanvang van de activiteit geen accreditatie is aangevraagd.
 • Certificaten van de opleiding tot recovery verpleegkundige.
 • Scholing niet recovery gerelateerd.
 • Voorbereidingen voor het doceren of opdoen van vakkennis.
 • Het bijwonen van productinformatie door firma’s.
Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor accreditatie omdat de accreditatiecommissie geen meerwaarde ziet voor de recoveryzorg in de scholingsactiviteit. Het kan ook zijn dat niet de juiste procedure gevolgd is en dat daardoor de toewijzing van accreditatiepunten niet mogelijk is door ontbrekende informatie. Bij onduidelijkheden en vragen kan altijd via de mail contact opgenomen worden, accreditatie@brvnederland.nl
 
 
Beoordeling van relevantie vindt plaats aan de hand van de 7 CanMEDS rollen door de accreditatiecommissie van BRV Nederland:
 1. Vakinhoudelijk handelen; integratie van alle vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van zorgvrager gecentreerde zorg en/of werkprocessen.
 2. Communicatie; adequate communicatie met de patiënt en of zijn naasten zodanig dat het zorgproces optimaal kan verlopen.
 3. Samenwerking; effectieve samenwerking binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale zorg.
 4. Kennis en wetenschap; reflectief leren, creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.
 5. Maatschappelijk handelen; expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele zorgvragers, de gemeenschap en de bevolking.
 6. Organisatie; bijdrage aan de continuïteit en effectiviteit van de afdeling holding of/en recovery, ziekenhuisorganisatie en de gezondheidszorg.
 7. Professionaliteit; bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg aan de patiënt, reflectie op het eigen functioneren in de individuele zorg en in samenwerkingsverbanden. Bijdrage aan de ethische besluitvorming.
De CanMEDS zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists.
 
 
 
Medisch handelen

Procedure accreditatie aanvragen

De accreditatieaanvraag kan ingediend worden bij de accreditatiecommissie via de website: www.brvnederland.nl zodra het (voorlopige) programma bekend is bij de organisatie. De aanvrager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag, eventueel een verzoek om aanvullende informatie en/of deelnemerslijst na afloop van de scholing.
 
 
De aanvragen worden eenmaal per 2 à 3 maanden behandeld door de accreditatiecommissie (data staan in de BRV-agenda), hierna volgt een schriftelijke kennisgeving van het besluit per mail. Een negatief besluit wordt onderbouwd door de commissie, mocht u het hiermee niet eens zijn kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de BRV. 
 
 
Individuele accreditatie aanvragen BRV leden die zelf hun kennis actueel houden en een waardering hiervoor in de vorm van accreditatiepunten willen ontvangen kunnen individueel een aanvraag doen, hiervoor moet ook het aanvraagformulier ingevuld worden en een bewijs van deelname meegestuurd worden. De procedure van beoordeling door de accreditatiecommissie is hetzelfde als hiervoor is beschreven.
 
 

De accreditatiecommissie 

De accreditatiecommissie verzorgt de kwaliteitstoetsing van de aangevraagde scholingen. De accreditatiecommissie bekijkt de aanvragen voor accreditatie zorgvuldig en beoordeelt of scholingsprogramma’s en individuele aanvragen in aanmerking komen voor accreditatie. De commissie beloond de scholing met accreditatiepunten. De leden van de accreditatiecommissie zijn zelf niet structureel betrokken bij de organisatie van de congressen, na- en bijscholingen.
 
De accreditatiecommissie legt verantwoording af aan het bestuur en tijdens de algemene leden vergadering (ALV). Er mogen geen structurele conflicterende belangen aanwezig zijn bij de personen van de accreditatiecommissie, zoals commerciële of persoonlijke belangen.
 
De leden van de accreditatiecommissie zijn benoemd door de BRV en zijn lid van de BRV, lid van de commissie beroepsontwikkeling en moeten minimaal twee jaar werkzaam zijn in de recoveryzorg. Deze commissie bestaat idealiter uit minimaal drie leden waarvan minimaal één lid bestuurslid is of een onderwijsbevoegdheid heeft (of aantoonbaar actief is op het gebied van onderwijs). De aangeboden scholingen worden door de accreditatiecommissie getoetst en beloond met accreditatiepunten als er voldaan is aan alle volgende punten:
 • De aanvraag is correct en volledig ingevuld.
 • Er zijn leerdoelen geformuleerd voor de scholing.
 • De gebruikte werkvormen zijn omschreven.
 • De presentaties zijn aangeleverd per mail.
 • Eventuele sponsoren zijn vermeld.
 • Een certificaat van deelname is verstrekt door de organisator.
 • Evaluatie dient te geschieden door de organisator en is aangeleverd per mail.
 • Deelnemerslijst is uiterlijk 2 weken na de scholing per mail aangeleverd.
Een lijst met BRV-geaccrediteerde scholingen zal worden gepubliceerd op de website van de BRV. De lijst beschrijft alle geaccrediteerde activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering, behalve de individuele aanvragen. Aan het eind van ieder kalenderjaar ontvangt u namens de accreditatiecommissie een certificaat met het totaal aan behaalde accreditatiepunten van dat jaar, geregistreerd in het BRV register.
De kwaliteit van een scholing kan worden gecontroleerd middels visitatie door de accreditatiecommissie. De scholing zal aan de hand van een checklist beoordeeld worden. Als blijkt dat de scholing niet aan de eisen voldoet, dan zal een volgende scholing van dezelfde organisator pas achteraf na hernieuwde visitatie worden geaccrediteerd.

 

Voor het toekennen van de aanvraag dient u te benoemen/aan te tonen: 

 1. Programma, onderwijsmateriaal (syllabus, presentaties) en het evaluatieformulier. Deze worden als bijlagen meegestuurd met de aanvraag.
 2. Deelnemerslijst (link naar deelnemerslijst) insturen, uiterlijk 2 weken na de scholing.
 3. De aanvrager is de organisator van de cursus en is verantwoordelijk dat de opzet en de inhoud van scholing aan de BRV voorwaarden voldoet. De organisator verplicht zich de organisaties aan wie activiteiten worden gedelegeerd, de verplichting op te leggen zich ook aan deze voorwaarden te houden.
 4. De deelnemer aan de scholing draagt zorg voor registratie van zijn/haar accreditatiepunten in het BRV-register
 5. De accreditatieaanvraag wordt zonder kosten in behandeling genomen.
 6. Indien accreditatie wordt verleend dan heeft deze een geldigheidsduur van één (1) jaar, vanaf de datum van de scholing. De individuele aanvrager is zelf verantwoordelijk dat de individuele aanvraag aan de BRV voorwaarden voldoet.

Verdeling accreditatiepunten

 • Congres en symposium
  2 accreditatiepunten per klokuur scholing
 • Workshop
  1 accreditatiepunt per klokuur scholing
 • E-cursus
  1 accreditatiepunt per klokuur scholing, max. 12 uur
 • Overige bijscholing
  1 accreditatiepunt per klokuur scholing
 • Artikel publiceren
  8 accreditatiepunten per artikel
 • Spreker op symposium of bij scholing
  6 accreditatiepunten per klokuur spreektijd
 • Dagvoorzitter
  1 accreditatiepunt per klokuur scholing
 • Lidmaatschap BRV
  5 accreditatiepunten per kalenderjaar, bij minimaal 10 maanden BRV lidmaatschap
 • Bestuurs- of commissielid BRV
  5 accreditatiepunt per kalenderjaar
Accreditatie wordt alleen aan netto scholingsuren toegekend, pauze en andere onderbrekingen gelden niet als scholingstijd. De netto tijd wordt naar beneden afgerond op halve uren. 1 Studie belastinguur (SBU) staat voor 1 klokuur scholing staat voor 1 accreditatiepunt.