7 oktober 2019, van 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Diakonessenhuis Zeist, Jagersingel 1, 3707 JA Zeist

 1. Opening en voorstellen nieuwe medewerkers.
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 6 Oktober 2018
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Benoeming van een stemcommissie
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen financiële jaarverslag 2018
 8. Vaststellen begroting en contributiebedragen 2020
 9. Vaststellen activiteiten plan commissies en overige voornemens en activiteiten van het bestuur
 10. Bestuur BRV  Nederland

Voorgedragen door het bestuur als bestuurslid

Yolanda Kooyman

Aftredend en herkiesbaar

 • Andrea Huisman
 • Simone van de Werf
 • Ton Sol; voornemen aftreden eind 2019

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Mary Schoemaker
 1. Wat verder nog ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Voor het bijwonen van de ALV graag een mail naar secretariaat@brvnederland.nl. De uitnodiging en eventuele stukken zullen dan op tijd verzonden worden. Agenda punten voor  1 oktober  mailen naar secretariaat@brvnederland.nl