Agenda Algemene Ledenvergadering BRV

Agenda Algemene Ledenvergadering BRV op 8 november 2021

 

1.     Opening

2.     Vaststellen agenda

3.     Vaststellen notulen ALV 7 december 2020

4.     Mededelingen en ingekomen stukken

5.     Verslag van de kascommissie

6.     Vaststellen financiële jaarverslag 2020

7.     Vaststellen begroting en contributiebedragen 2022

8.     Vacature voorzitter

9.     Vaststellen activiteitenplan commissies en overige voornemens en activiteiten van het  bestuur: Beleidsplan 2021-2025 .

10.   Bestuur BRV:

a.     Voorgedragen door het bestuur als nieuw bestuurslid: Sheila van Someren.

b.     Aftredend en herkiesbaar: Andrea Huisman, Simone van der Werf.

11.   Rondvraag

12.   Sluiting