Opleiding tot recovery verpleegkundige

De specialistische vervolgopleiding tot Recovery Verpleegkundige is een deeltijd vervolgopleiding en valt onder het cluster Acute Zorgopleidingen van het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). De opleiding heeft tot doel studenten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van recovery verpleegkundige op de recovery/PACU.

De recovery verpleegkundige heeft een uitgebreid deskundigheidsgebied, zowel pre- als postoperatief. De periode direct na de operatie gaat de patiënt naar de recovery, waar dus verschillende specialismen bijeen komen. De nazorg van de postoperatieve patiënt op de huidige 24-uurs recovery/PACU is in de loop der jaren aanzienlijk complexer geworden.

Sinds 2013 is de recovery opleiding een CZO erkende opleiding. Ziekenhuizen hebben een samenwerkingsovereenkomst met een opleidingsinstituut die het theoretische gedeelte verzorgt. Nog niet alle ziekenhuizen hebben een aanvraag voor erkenning van hun opleiding ingediend. Wil je weten welke opleidingsinstituten en ziekenhuizen een erkenning hebben? Klik dan hier >

De opleiding duurt 12 tot 15 maanden.

Je kunt deelnemen aan de opleiding als je:

 • In het bezit bent van een BIG-geregistreerd (verpleegkundig) diploma.
 • Werkzaam bent als verpleegkundige op een recovery-afdeling

CZO

Het CZO is het landelijk orgaan voor de accreditatie van zorgopleidingen. Het CZO is een non-profit organisatie die in 2003 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). In 2009 is het CZO verzelfstandigd. Een van de hoofdprocessen van het CZO is het behandelen van de erkenningsaanvraag door de zorginstelling en het opleidingsinstituut.

Eind 2018 is CZO Flex Level begonnen met het flexibiliseren  én de vernieuwing van (vervolg)opleidingen. Kijk voor meer informatie over de 4 manieren van flexibiliseren hier: https://www.czoflexlevel.nl/flexibiliseren/

Er wordt nu opgeleid aan de hand van EPA’s (entrustable professional activities), dit zijn de belangrijkste leereenheden, en daarmee bouwstenen, van flexibele opleidingen en leerroutes. Er zijn twee soorten EPA’s. Daarnaast hebben sommige EPA’s nog andere bijzondere kenmerken: ze worden in meer opleidingen gebruikt (functie-overstijgend, FO), of kunnen pas na een opleiding worden afgerond (NA-EPA’s).

De opleiding tot recovery verpleegkundige is opgebouwd uit twee soorten EPA’s: kern– en specifieke EPA’s.

Kern-EPA’s zijn op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. Kern-EPA’s moeten worden behaald door alle studenten en professionals in opleiding binnen een bepaalde opleiding.

Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing en hoeven daardoor niet door alle professionals binnen een bepaalde opleiding te worden behaald. Ze zijn namelijk alleen te behalen op afdelingen of in organisaties met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie (bijv. orgaantransplantatie).

Veel EPA’s zijn geformuleerd voor een bepaalde functie en worden alleen voor de betreffende opleidingen gebruikt.

Daarnaast zijn er nog functie-overstijgende EPA’s (kern of specifiek) die in meer opleidingen worden gebruikt, soms zelfs in verschillende clusters (bijvoorbeeld de EPA’s in de BAZ-opleiding; Basis Acute Zorg).

De opleiding tot recovery verpleegkundige begint met de BAZ: Basis Acute Zorg. Dit deel volgen alle studenten in het acute zorg-cluster (Recovery, SEH, IC, Medium Care, CCU, Brandwonden, Ambulance, Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg) en zijn daarmee functie overstijgend (FO). Daarna volgen nog een aantal kern- en eventueel specifieke EPA’s.

EPA’s recovery

Voor de recovery zijn de volgende EPA’s opgesteld:

Kern (op alle werkplekken van toepassing)

 • AZ-FO-1 (BAZ): Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
 • AZ-FO-2 (BAZ): Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-3 (BAZ): Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-4 (BAZ): Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-REC-1: Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco)regionale anesthesietechnieken
 • AZ-REC-2: Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager
 • AZ-REC-3: Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery
 • AZ-FO-11: Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest.

Specifiek (niet op alle werkplekken van toepassing voor de functie)

 • AZ-REC-4: Hoog complexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de recovery
 • AZ-REC-5: Zorg verlenen aan een midden-complex postoperatief kind van 0 -18 jaar
 • AZ-REC-6: Zorg verlenen aan een zorgvrager (chronische) pijnklachten
 • AZ-FO-6: Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager.

Kijk voor meer informatie en uitleg over de EPA’s voor de recovery op de website van CZO FLex Level

Het belang van CZO-erkenning van het recovery-diploma voor ziekenhuizen

Sinds 1 maart 2013 is de opleiding tot recovery verpleegkundige erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Hiermee is het vak van recovery verpleegkundige als specialisatie eindelijk definitief geworden. Zorginstellingen kunnen een aanvraag tot CZO-erkenning indienen.
Volgens de Nationale Atlas van de Volksgezondheid telt Nederland in 2023 69 ziekenhuisorganisaties inclusief 8 universitaire medische centra (UMC’s), 113 ziekenhuislocaties (academische, algemene en kinderziekenhuizen) en 147 buitenpoliklinieken. Er zijn dus nog een aantal ziekenhuizen die geen aanvraag hebben gedaan voor een CZO-erkenning van de recovery opleiding. Daarom wordt in dit artikel nog eens het belang van erkenning benadrukt.

Erkenning aanvragen als zorginstelling

Een erkenning van het CZO betekent dat de zorgorganisatie voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze worden vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen van de opleiding (kijk op https://www.czo.nl/zorgorganisaties/erkenning-aanvragen). De opleidingseisen zijn te vinden op de pagina opleidingen, per opleiding. Het proces van her-erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een audit in de instelling.

Indienen her-erkenningsaanvraag

Zorgorganisatie kunnen een erkenning aanvragen voor een CZO-erkende opleiding. Om een erkenning aan te kunnen vragen, dient een zorgorganisatie geregistreerd te staan bij het CZO.

Audits

Het CZO voert audits uit om de opleidingen in de feitelijke situatie te beoordelen. Daarnaast adviseren wij uw zorgprofessionals tijdens de audit over het vergroten van de kwaliteit van de zorgopleidingen binnen uw instelling.

Als de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend zijn, schrijven studenten zich bij aanvang van de opleiding digitaal in bij het CZO. De inschrijving wordt digitaal bevestigd door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Bij afronding van de opleiding, wordt een diploma-aanvraag ingediend bij het CZO, waarna op basis van een akkoord door zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut het CZO een diploma verstrekt aan de student.

Wanneer de zorginstelling een CZO erkenning heeft voldoet de opleiding aan vastgestelde criteria en krijgt de student een diploma waarmee hij in heel Nederland aan de slag kan op een recovery afdeling.

Het belang van goed opgeleid personeel

Als recovery en ziekenhuis in het algemeen laat je met CZO-gediplomeerde recovery verpleegkundigen zien dat je belang hecht aan goed opgeleid personeel en de kwaliteit van specialistisch opgeleide verpleegkundigen wilt waarborgen. Hierdoor wordt de professionaliteit van het werk op de recovery vergroot. Een uniforme opleiding is ook belangrijk voor de uitwisseling van personeel dat hierdoor vergemakkelijkt wordt. Voor de leerling zelf is dit natuurlijk ook van groot belang. Het zou erg vervelend zijn als je een opleiding volgt die later bij een sollicitatie door een andere werkgever niet wordt erkend.