De Opleiding Recovery Verpleegkundige is een deeltijd opleiding die opleidt voor het beroep van recovery verpleegkundige. De opleiding heeft tot doel cursisten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van recovery verpleegkundige binnen de context van de recovery afdeling.

De recovery verpleegkundige heeft een uitgebreid deskundigheidsgebied. De allereerste periode na de operatie gaat de patiënt naar de recovery, waar dus verschillende specialismen bijeen komen. De nazorg van de post-operatieve patiënt op de huidige 24-uurs recovery is in de loop der jaren aanzienlijk complexer geworden.

Sinds 2013 is de recovery opleiding een CZO erkende opleiding. De aanvraag bestaat uit een gedeelte over de inhoud van de theorie en een deel over de (verdeling van) praktijkuren. Ziekenhuizen hebben een samenwerkingsovereenkomst met een opleidingsinstituut (zie onder) die het gedeelte over de theorie maakt. Nog niet alle ziekenhuizen hebben een aanvraag voor erkenning van hun opleiding ingediend. Wil je weten welke opleidingsinstituten en ziekenhuizen inmiddels een erkenning hebben? Klik dan hier >

U kunt deelnemen aan de opleiding als u:

  • In het bezit bent van een BIG-geregistreerd (verpleegkundig) diploma.
  • Werkzaam bent als verpleegkundige op een recovery afdeling
  • Het belang van CZO-erkenning van het recovery-diploma voor ziekenhuizen

Sinds 1 maart 2013 is de opleiding tot recoveryverpleegkundige erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Hiermee is het vak van recoveryverpleegkundige als specialisatie eindelijk definitief. Vanaf deze datum kunnen zorginstellingen hun aanvraag tot CZO-erkenning indienen. Tot nu toe, oktober 2017, hebben 47 ziekenhuizen de CZO-erkenning ontvangen. Kijk hier voor het overzicht >
Volgens de Nationale Atlas van de Volksgezondheid telde Nederland in juli 2014, 85 ziekenhuisorganisaties met 131 locaties. In februari 2016 is volgens Volksgezondheid en Zorg nog steeds 131 locaties, georganiseerd in 85 organisaties waarvan 8 academische ziekenhuisinstellingen. Er zijn dus heel wat ziekenhuizen die (nog) geen aanvraag hebben gedaan voor een CZO erkenning van de recovery opleiding. Daarom wordt in dit artikel nog eens het belang van erkenning benadrukt.

CZO

Het CZO is het landelijk orgaan voor de accreditatie van zorgopleidingen. Het CZO is een non-profit organisatie die in 2003 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). In 2009 is het CZO verzelfstandigd. Een van de hoofdprocessen van het CZO is het behandelen van erkenningsaanvraag door de zorginstelling en het opleidingsinstituut.

Aanvraagformulier

In de procesfase vraagt de zorginstelling op basis van het aanvraagformulier erkenning  aan. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen.

  • Deel 1 is een generieke vragenlijst waarin het opleidingsbeleid op instellingsniveau centraal staat. Er worden een aantal vragen gesteld die onderbouwt worden door het uploaden van instellingsdocumenten en beleidsstukken zoals opleidingsbeleidsplan, jaarverslagen etc. Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden ingevuld.
  • Deel 2 van het aanvraagformulier staat in het teken van de opleiding specifieke bepalingen en de voorzieningen op de afdeling(en) c.q.  praktijkleerplaats(en). Ook deze vragen worden onderbouwt door de opleidingsinstelling.

De beoordeling van een erkenningsaanvraag

De inhoudelijke beoordeling van een erkenningsaanvraag vindt plaats door een opleidingscommissie, De CZO opleidingscommissie wordt, na vaststelling van het deskundigheidsgebied, samengesteld uit leden namens de werkgevers, de opleiders en de beroepsgroep. De opleidingscommissie beoordeelt de erkenningsaanvraag en verleent een erkenning, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Per 2015 zijn in dit systeem twee wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste worden de zorginstelling en het opleidingsinstituut apart beoordeeld en, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, erkend. Ten tweede zal er een praktijkbezoek gebracht worden aan de zorginstelling.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het CZO de opleidingen in de praktijksituatie komen beoordelen en  waar mogelijk uw zorgprofessionals adviseren op welke wijze de kwaliteit van de zorgopleidingen kan worden vergroot. Een audit vindt plaats nadat de aanvraagformulieren van de betreffende opleidingen zijn beoordeeld door het CZO. Tijdens de audit zal het auditpanel meerdere opleidingen tegelijk beoordelen. Afhankelijk van het aantal studenten dat u jaarlijks opleidt, zal er vijfjaarlijks een audit plaatsvinden. Het CZO bepaalt dit aan de hand van de CZO studentenregistratie en neemt een
gemiddelde van vier à vijf jaar. De erkenning is doorlopend totdat de audit heeft plaatsgevonden. De audit kan aanleiding zijn om een of meerdere erkenningen in te trekken.

Het CZO diploma

Als de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend zijn, schrijven studenten zich bij aanvang van de opleiding digitaal in bij het CZO. De inschrijving wordt digitaal bevestigd door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Bij afronding van de opleiding, wordt een diploma-aanvraag ingediend bij het CZO, waarna op basis van een akkoord door zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut het CZO een diploma verstrekt aan de student. Het CZO diploma wordt ondertekend door de secretaris van de betreffende opleidingscommissie en vervolgens verstuurd aan het opleidingsinstituut ter ondertekening. Ten slotte tekent de zorginstelling, waarna het CZO diploma rechtsgeldig is.

Wanneer de zorginstelling een CZO erkenning heeft voldoet de opleiding aan vastgestelde criteria en krijgt de student een diploma waarmee hij in heel Nederland aan de slag kan op een recovery afdeling.

Het belang van goed opgeleid personeel

Als recovery en ziekenhuis in het algemeen laat je met CZO-gediplomeerde recovery verpleegkundigen zien dat je belang hecht aan goed opgeleid personeel en de kwaliteit van specialistisch opgeleide verpleegkundigen wilt waarborgen. Hierdoor wordt de professionaliteit van het werk op de recovery vergroot. Een uniforme opleiding is ook belangrijk voor de uitwisseling van personeel dat hierdoor vergemakkelijkt wordt. Voor de leerling zelf is dit natuurlijk ook van groot belang. Het zou erg vervelend zijn als je een opleiding volgt die later bij een sollicitatie door een andere werkgever niet wordt erkend.

We hopen hiermee het belang van aanvragen van erkenning te hebben toegelicht. Bij vragen of onduidelijkheden kan er altijd contact opgenomen worden met het CZO en de commissie beroepsontwikkeling van de BRV.

Planning van de audits van het CZO tot 2020.

Hier kun je lezen wanneer de zorginstellingen worden geaudit. De zorginstellingen staan op alfabetische volgorde, zodat je
eenvoudig de eigen instelling kunt vinden.

Auteurs:

  • Inge van Gerwen-Timmerman, beleidsadviseur CZO, Simone van der Werf en Martine Wilbrink, bestuursleden BRV.