Commissies | Doelstellingen en inhoud

Commissie Beroepsontwikkeling

Een belangrijke doelstelling van de commissie is dat zij zich op de hoogte houdt van de algemeen vakinhoudelijke ontwikkelingen. Aangezien het werkterrein van de Commissie Beroepsontwikkeling erg breed is, zal de aandacht van deze commissie zich richten op drie hoofdgebieden, te weten:

Opleiding

De Commissie wil inzicht verwerven in de bestaande recoveryopleidingen en indien nodig invloed uitoefenen op de inhoud van deze opleidingen. De BRV  heeft vertegenwoordigers in het overleg met de CZO (College Zorg Opleidingen). De opleidingen moeten aansluiten bij het beroepsdeelprofiel van de recoveryverpleegkundige. Het is een belangrijk middel om de status van het beroep recoveryverpleegkundige te bevestigen. Ook de samenhang van de verschillende specialistische opleidingen is een punt van aandacht. Hierbij zal worden gekeken naar wat mogelijk gemeenschappelijk kan. Nieuwe ontwikkelingen op recoverygebied zullen nauwlettend worden gevolgd en zo nodig geïmplementeerd worden in de opleidingen.

Professionalisering

Kwaliteitsbewaking en -bevordering zijn continue onderwerpen waar de commissie een actieve rol speelt naar de leden toe. De pool van contactpersonen uit ieder ziekenhuis is hier een voorbeeld van, net als het contact wat leidinggevenden van recovery’s hebben na een initiatief van de BRV in 2014. Ook de web-app van het BRV kompas is een continue toepassing in het delen van nieuwe ontwikkelingen en informatie met elkaar. De accreditatiecommissie en het accreditatieregister voor de BRV leden ligt in het verlengde van de wet BIG en het kwaliteitspaspoort.

Wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden, zoals de cao-onderhandelingen, is een aandachtsgebied van de commissie beroepsontwikkeling. NU’91 is een gesprekspartner van de BRV.

Voorzitter: Rachel Walker, mail: beroepsontwikkeling@brvnederland.nl

Leden:

 • Tineke Stamm, BRV bestuurslid
 • Patricia Rulof-van Orden, web-app www.brvkompas.nl
 • Suzanne Swinkels, vertegenwoordiger namens de BRV in de CZO overleggen
 • Xandra Engbers, vertegenwoordiger namens de BRV in de CZO overleggen
 • Evelien van den Brink, beroepsdeelprofiel recoveryverpleegkundige
 • Viola Krop-Draaijer, Twitter en Facebookpagina BRV
 • Martha Maris, contactpersonen BRV
 • Ton Sol, BRV bestuurslid
Commissie Congressen

De Commissie Congressen is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse BRV congres. Daarnaast is de BRV betrokken bij andere recovery gerelateerde congressen en scholingsdagen. De commissie stelt met elkaar het programma samen van de verschillende activiteiten. De onderwerpen komen voort uit vragen van de leden en uit de evaluaties van onze congresbezoekers.

Voorzitter: Claudia van Aken
congressen@brvnederland.nl

Leden:

 • Cecile Buurman
 • Anita Bruins
 • Rasa van Wagensveld
 • Claudia van Aken
 • Wilma Mulder
Commissie Vakblad en Website

De Commissie houdt de leden vakinhoudelijk op de hoogte via het verenigingsorgaan”Waking Up” en de internetsite. De Commissie Vakblad en Website zoekt hiervoor artikelen, schrijft deze zelf en krijgt informatie van het bestuur en de verschillende commissies om te publiceren. Ook is het mogelijk als lid een artikel in te sturen voor publicatie. Bij plaatsing krijgt men daar accreditatiepunten voor. De redactiecommissie van de Waking Up komen 2 x per jaar bij elkaar om de te plaatsen artikelen te bespreken.

Voorzitter:
Simone van der Werf
wakingup@brvnederland.nl

Leden:
Janneke Hoefnagel
Mary Schoemaker
Tijdschrift redactie:
wakingup@brvnederland.nl

Webmaster:
Consupport | info@consupport.nl

Werkgroepen | Doelstellingen en inhoud

Werkgroep Beademing

In opdracht van het bestuur van de BRV gaat de werkgroep beademing onderzoeken aan welke voorwaarden er moet worden voldaan voor het nabeademen op recovery/PACU.

Diverse onderzoeken

De werkgroep presenteert aan het eind van het jaar 2018 haar resultaten. Tijdens haar werkzaamheden onderzoekt de werkgroep middels een steekproef bij zowel academische als perifere ziekenhuizen, hoe vaak er wordt nabeademd.  Hiermee borduurt de werkgroep voort op het werk wat door mw.  R. Walker c.a. is verricht.  Ook onderzoekt de werkgroep of de in het eerder uitgevoerde onderzoek van 2014 genoemde behoefte aan e-learning nog actueel is.  Hierbij hoort dan ook de onderzoeksvraag of de BRV zelf een e-learning module gaat ontwikkelen of dat uitbesteed c.q. inkoopt bij een derde.

In het onderzoek wordt verder de vraag geïnclineerd hoe vaak de theorie getoetst moet worden,  en hoeveel beademingen op jaarbasis nodig zijn om vaardigheden op peil te houden c.q.  aan te leren. Als laatste moet de bevindingen recht doen aan de in de door de CZO geformuleerde eindtermen voor de opleiding tot recovery verpleegkundige.

Advies Nabeademen

In 2014 heeft de BRV een start gemaakt met een inventarisatie rondom  nabeademen op de recovery/PACU’s. In 2014 zijn zowel academische als perifere ziekenhuizen benaderd  De uitkomsten van deze inventarisatie zijn niet verwerkt. Begin 2018 is deze inventarisatie  weer ter hand genomen.  Via het contactpersonen netwerk van de BRV zijn de diverse ziekenhuizen,  academisch en perifeer opnieuw benaderd. In totaal hebben er  34 instellingen gereageerd op de vragen.    Tevens is er op de congres dag van 24 maart een mondelinge enquête gehouden onder de deelnemers aan de beadmingsworkshop.  Daarnaast kon er bij de stand van de BRV ook schriftelijk gereageerd worden.  Alle uitkomsten zijn in het onderstaande advies verwerkt. 

Inventarisatie

Het beeld wat uit de inventarisatie naar voren komt,  is heel wisselend.  Er zijn ziekenhuizen, waar nooit wordt nabeademd op de recovery.  De beademde patiënt gaat daar rechtstreeks naar de IC. En ziekenhuizen, waar er dagelijks meerdere keren een patiënt aan de beademing wordt verzorgd. En een grote variatie daar tussenin. Van enkele malen per week tot twee keer per jaar.  De frequentie van  nabeademen  op de recovery hangt mede af van de anesthesiologen. En wat zij wel of niet doen aan nabeademen.  Als er nabeademd wordt,  moet een anesthesioloog op de recovery aanwezig zijn.  Of direct in de buurt zijn,  zodat hij/zij direct kan komen,  mocht dit nodig zijn. Verder moeten er goede afspraken zijn over het detuberen.  In sommige ziekenhuizen mogen recovery verpleegkundigen detuberen of een larynxmasker verwijderen.  Hier geldt ook dat de recovery verpleegkundige bij zichzelf te rade moet gaan of zij bevoegd en bekwaam is om deze handeling uit te voeren.  In andere instellingen wordt dit door de anesthesioloog gedaan. Wanneer de recovery verpleegkundige mag detuberen,  dan moet er een anesthesioloog in de directe nabijheid van de recovery  zijn.

Bevoegd en bekwaam

Om als recovery verpleegkundige,  bekwaam én bevoegd te blijven ten aanzien van nabeademen,   is het noodzakelijk dat de werkgever voorwaarde scheppend is.  Zij zorgt ervoor dat de recovery verpleegkundige jaarlijks in staat wordt gesteld een specifiek voor de recovery ontwikkelde e-learning over nabeademen op de recovery  te volgen.  Daarnaast is er een praktische training in het skillslab. En wordt middels een  jaarlijkse praktijktoets de kennis en vaardigheden getoetst.  De individuele verpleegkundige bepaalt uiteindelijk zelf of zij bekwaam en bevoegd is om een patiënt aan de nabeademing te verzorgen.1

Mocht er wel incidenteel worden nabeademd en de recovery verpleegkundige kan zich niet middels bovenstaand scenario bijscholen,  dan geldt het adagium van bevoegd en bekwaam  zeker.  Komt de handeling te weinig voor,  dan moeten de verpleegkundigen, de anesthesiologen en leidinggevende OK centrum zich afvragen of het langer verantwoord is deze zorg te bieden.

Wordt er binnen een ziekenhuis nabeademd op de recovery, dan volstaat een jaarlijkse scholing zoals boven beschreven niet alleen.  De handeling nabeademen moet ook regelmatig( aanbeveling is twaalf keer per jaar) worden uitgevoerd om als recovery verpleegkundige bevoegd en bekwaam te blijven.

Leerling recovery verpleegkundigen

Binnen de opleiding wordt de beademingsmodule aangeboden.  Komt de handeling te weinig voor op de recovery,  dan is een IC stage noodzakelijk. Hier gelden de criteria van de CZO richtlijnen voor de opleiding recovery verpleegkundige.  Een stage van een maand is nodig om de gestelde CZO-praktijkdoelen te halen.

E-learning

De werkgroep heeft ook de vraag of de BRV zelf een e-learning m.b.t. het nabeademen op de recovery ontwikkelt,  onderzocht.  Uit schriftelijke en mondelinge reacties bleek dat niet nodig is.  De recovery verpleegkundigen geven de voorkeur aan een module,  die bij/uit  het e-learning  aanbod van hun eigen instelling komt. 

Werkgroep nabeademen:

 • Willemieke Grienberger,  team leidinggevende recovery UMCU
 • Marianne de Haan,  recovery verpleegkundige Diaconessenhuis Utrecht
 • Tineke Stamm,  recovery verpleegkundige Tjongerschans Heerenveen (bestuurslid BRV)
 • Bijdrage van Rachel Walker Amsterdam UMC,  bestuurslid BRV

1.   Uitspraak gedaan door het regionale tuchtcollege voor de gezondheidzorg Groningen. Rep.nr: VP2018/01

12 juni 2018
Def. 084
Publicatie bij VenVN 10-10-2018:  Tuchtcollege: Scholing en You tube filmpjes     

                                                                      Maken niet bekwaam!

Werkgroep Praktijkrichtlijn “Personele bezetting"

In 2014 zijn er bijeenkomsten geweest met leidinggevenden recovery en door leidinggevenden is gevraagd aan de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen het initiatief te nemen om samen met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NvA) een nieuwe praktijkrichtlijn “personele bezetting op een recovery” op te stellen. De richtlijn kan gebruikt worden om de personele bezetting op een recovery te berekenen of te toetsen of de bezetting voldoet aan de richtlijn.

In december 2014 hebben vertegenwoordigers van de besturen van de NvA en de BRV afgesproken dit samen op te pakken. Bij de ontwikkeling worden de contactpersonen van de BRV, het netwerk van leidinggevenden recovery’s in Nederland en leden van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie betrokken.

Overleg NvA en BRV

In december 2016 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de besturen van de NvA en BRV. Omdat de NvA bezig is met een update van veel hun richtlijnen en standpunten – waarvan sommige samenhangen met hun verantwoordelijkheid op de recovery – wilden ze nog geen afspraak maken wanneer we samen naar deze praktijkrichtlijn gaan kijken. De wens van het bestuur van de BRV is om een praktijkrichtlijn te krijgen die gedragen wordt door de achterban van de BRV (contactpersonen BRV en leidinggevenden recovery afdelingen en door het bestuur van de NvA.

Op verzoek van medewerkers of leidinggevenden van recovery’s wordt het concept “Praktijkrichtlijn personele bezetting op een recovery” toegestuurd met een uitgebreide toelichting.

Leden van de werkgroep:

 • Sharon Hollman (Hoofd Eenheid Intensieve Zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis)
 • Saskia Hofwegen (Erasmus MC)
 • Prof. Dr. J. T. A. Knape (tot maart 2016, namens het bestuur van de NvA)
 • Ton Sol (leidinggevende Diakonessenhuis Utrecht en voorzitter BRV) (voorzitter@brvnederland.nl)
Contactpersonen
Het doel is in contact te komen met elkaar als recovery verpleegkundigen, om op een informele en snelle manier informatie uit te wisselen. Vragen die bij de BRV binnen komen, worden doorgezet naar de contactpersonen. Van de antwoorden wordt een samenvatting gemaakt. De samenvattingen zijn terug te lezen op FAQ-pagina >
Informatie kan zijn het ophangen van posters/flyers op je afdeling, nieuwe ontwikkelingen delen met elkaar, aankondigingen van scholingen/symposia aan elkaar laten weten, een artikel dat je gelezen hebt wat mogelijk ook interessant is voor andere recovery verpleegkundigen of nieuwe technische snufjes delen, bij elkaar op de recovery gaan kijken, collega’s wijzen op de “poll” (iedere maand een nieuwe stelling).
Daarnaast worden de contactpersonen ook ingezet als denktank bij beroepsinhoudelijke vragen.Het zou mooi zijn als de nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het geven van ijsjes aan de patiënt post operatief op de recovery, en informatie met elkaar te delen zodat dit ook in jouw ziekenhuis ingevoerd kan worden. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en maakt op deze manier gebruik van ieders kennis.
Daarnaast komen er bij de BRV geregeld praktische vragen binnen waar jij vanuit jouw recovery antwoord op kan geven. De ene recovery is de andere niet. Klik hier voor meer informatie over contactpersoon worden.
 

Coordinator van de contactpersonen:

Martha Maris, contactpersonen@brvnederland.nl