Commissies | Doelstellingen en inhoud

Commissie Beroepsontwikkeling

Een belangrijke doelstelling van de commissie is dat zij zich op de hoogte houdt van de algemeen vakinhoudelijke ontwikkelingen. Aangezien het werkterrein van de Commissie Beroepsontwikkeling erg breed is, zal de aandacht van deze commissie zich richten op drie hoofdgebieden, te weten:

Opleiding

De Commissie wil inzicht verwerven in de bestaande recoveryopleidingen en indien nodig invloed uitoefenen op de inhoud van deze opleidingen. De BRV  heeft vertegenwoordigers in het overleg met de CZO (College Zorg Opleidingen). De opleidingen moeten aansluiten bij het beroepsdeelprofiel van de recoveryverpleegkundige. Het is een belangrijk middel om de status van het beroep recoveryverpleegkundige te bevestigen. Ook de samenhang van de verschillende specialistische opleidingen is een punt van aandacht. Hierbij zal worden gekeken naar wat mogelijk gemeenschappelijk kan. Nieuwe ontwikkelingen op recoverygebied zullen nauwlettend worden gevolgd en zo nodig geïmplementeerd worden in de opleidingen.

Professionalisering

Kwaliteitsbewaking en -bevordering zijn continue onderwerpen waar de commissie een actieve rol speelt naar de leden toe. De pool van contactpersonen uit ieder ziekenhuis is hier een voorbeeld van, net als het contact wat leidinggevenden van recovery’s hebben na een initiatief van de BRV in 2014. Ook de web-app van het BRV kompas is een continue toepassing in het delen van nieuwe ontwikkelingen en informatie met elkaar. De accreditatiecommissie en het accreditatieregister voor de BRV leden ligt in het verlengde van de wet BIG en het kwaliteitspaspoort.

Wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden, zoals de cao-onderhandelingen, is een aandachtsgebied van de commissie beroepsontwikkeling. NU’91 is een gesprekspartner van de BRV.

Voorzitter: vacature, mail: beroepsontwikkeling@brvnederland.nl

Leden:

 • Tineke Stamm, BRV bestuurslid
 • Monique van Eden, accreditatiecommissielid
 • Patricia Rulof-van Orden, web-app www.brvkompas.nl
 • Minke Woerts, vertegenwoordiger namens de BRV in de CZO overleggen
 • Xandra Engbers, vertegenwoordiger namens de BRV in de CZO overleggen
 • Evelien van den Brink, beroepsdeelprofiel recoveryverpleegkundige
 • Viola Krop-Draaijer, Twitter en Facebookpagina BRV
 • Tineke van de Groep, contactpersonen BRV
 • Ton Sol, BRV bestuurslid
Commissie Congressen

De Commissie Congressen is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse BRV congres. Daarnaast is de BRV betrokken bij andere recovery gerelateerde congressen en scholingsdagen. De commissie stelt met elkaar het programma samen van de verschillende activiteiten. De onderwerpen komen voort uit vragen van de leden en uit de evaluaties van onze congresbezoekers.

Voorzitter: Jolanda Winnemuller
congressen@brvnederland.nl

Leden:

Anita Janssen
Hanneke van Kooten
Mascha Keller
Karin Smaling
Claudia van Aken

Commissie Vakblad en Website

De Commissie houdt de leden vakinhoudelijk op de hoogte via het verenigingsorgaan”Waking Up” en de internetsite. De Commissie Vakblad en Website zoekt hiervoor artikelen, schrijft deze zelf en krijgt informatie van het bestuur en de verschillende commissies om te publiceren. Ook is het mogelijk als lid een artikel in te sturen voor publicatie. Bij plaatsing krijgt men daar accreditatiepunten voor. De redactiecommissie van de Waking Up komen 2 x per jaar bij elkaar om de te plaatsen artikelen te bespreken.

Voorzitter:
Simone van der Werf
wakingup@brvnederland.nl

Leden:
Janneke Hoefnagel
Mary Schoemaker
Tijdschrift redactie:
wakingup@brvnederland.nl

Webmaster:
Consupport | info@consupport.nl

Werkgroepen | Doelstellingen en inhoud

Werkgroep Beademing
info volgt
Werkgroep Acute Pijn Service (APS)

In verschillende ziekenhuizen is de postoperatieve zorg – en dan in het kader van verbetering van pijnbestrijding en ongemakken in de postoperatieve fase – verbeterd, door het instellen van de Acute Pijn Service. Deze service wordt meestal bemand door anesthesie/recovery verpleegkundigen of soms door een anesthesiemedewerker. Een anesthesioloog is als consulent direct beschikbaar.

Er is een grote verscheidenheid in de organisatie van een APS team, er zijn geen richtlijnen voor de opleiding van medewerkers van een APS-team en het is niet duidelijk welke bekwaamheden en competenties APS-medewerkers zouden moeten hebben. Eind 2015 is een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van de alle bij dit onderwerp betrokken beroepsorganisaties.

Leden van de werkgroep:

 • Prof, dr. J.T.A. Knape, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Fred Lam, voorzitter Nederlandse Vereniging van Anesthesie-Medewerkers
 • Peter ter Riet, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Anesthesie-Medewerkers
 • Rianne van Boekel, voorzitter V&VN pijnverpleegkundigen
 • Carla Ceulemans, vertegenwoordiger van de BRV en lid van de V&VN pijnverpleegkundigen
 • Ton Sol, voorzitter Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (tonsol@brvnederland.nl)
 • Jantine Boerrigter-van Ginkel MSc, Verpleegkundig specialist anesthesiologie/recovery verpleegkundige
Werkgroep Praktijkrichtlijn “Personele bezetting"

In 2014 zijn er bijeenkomsten geweest met leidinggevenden recovery en door leidinggevenden is gevraagd aan de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen het initiatief te nemen om samen met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NvA) een nieuwe praktijkrichtlijn “personele bezetting op een recovery” op te stellen. De richtlijn kan gebruikt worden om de personele bezetting op een recovery te berekenen of te toetsen of de bezetting voldoet aan de richtlijn.

In december 2014 hebben vertegenwoordigers van de besturen van de NvA en de BRV afgesproken dit samen op te pakken. Bij de ontwikkeling worden de contactpersonen van de BRV, het netwerk van leidinggevenden recovery’s in Nederland en leden van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie betrokken.

In december 2016 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de besturen van de NvA en BRV. In het nieuwe jaar zal de commissie kwaliteit over het concept “Praktijkrichtlijn personele bezetting op een recovery” een advies uitbrengen aan het bestuur van de NvA. Daarna wordt duidelijk of het stuk gedragen wordt niet alleen door de achterban van de BRV (contactpersonen BRV en leidinggevenden recovery afdelingen), maar ook door de NvA.

Leden van de werkgroep:

 • Sharon Hollman (Hoofd Eenheid Intensieve Zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis)
 • Saskia Hofwegen (Erasmus MC)
 • Ton Sol (leidinggevende Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter BRV) (tonsol@brvnederland.nl)
Contactpersonen
Het doel is in contact te komen met elkaar als recovery verpleegkundigen, om op een informele en snelle manier informatie uit te wisselen. Vragen die bij de BRV binnen komen, worden doorgezet naar de contactpersonen. Van de antwoorden wordt een samenvatting gemaakt. De samenvattingen zijn terug te lezen op FAQ-pagina >
Informatie kan zijn het ophangen van posters/flyers op je afdeling, nieuwe ontwikkelingen delen met elkaar, aankondigingen van scholingen/symposia aan elkaar laten weten, een artikel dat je gelezen hebt wat mogelijk ook interessant is voor andere recovery verpleegkundigen of nieuwe technische snufjes delen, bij elkaar op de recovery gaan kijken, collega’s wijzen op de “poll” (iedere maand een nieuwe stelling).
Daarnaast worden de contactpersonen ook ingezet als denktank bij beroepsinhoudelijke vragen.Het zou mooi zijn als de nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het geven van ijsjes aan de patiënt post operatief op de recovery, en informatie met elkaar te delen zodat dit ook in jouw ziekenhuis ingevoerd kan worden. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en maakt op deze manier gebruik van ieders kennis.
Daarnaast komen er bij de BRV geregeld praktische vragen binnen waar jij vanuit jouw recovery antwoord op kan geven. De ene recovery is de andere niet. Klik hier voor meer informatie over contactpersoon worden.