Organisatie, standpunten, achtergrondinformatie van de BRV

Op deze pagina is de organisatie van de BRV, standpunten, beschrijving van overdrachten en de artikelen op een overzichtelijke manier bijeen gebracht. (wanneer u klikt op een titel of het plusje (+) verschijnt er meer informatie).

BRV Verenigingsstructuur

Het bestuur

Het bestuur vergadert eens in de 6 weken, behalve in de zomervakantie. In deze periode is dan wel altijd minstens 1 bestuurslid aanspreekbaar of bereikbaar. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 7 bestuursleden.

In de bestuursvergadering worden de lopende zaken kort behandeld,zodat ieder bestuurslid op de hoogte is van wat er speelt. Daarnaast komen actualiteiten aanbod en wordt besproken hoe hier op te reageren en wie, welke actie onderneemt. Tevens bespreekt en bepaalt het bestuur het te voeren beleid. Buiten de bestuursvergadering om hebben de bestuursleden voornamelijk via email contact met de voorzitter over de voortgang van de verschillende zaken en indien nodig met de andere bestuursleden.

Buiten de bestuursvergadering om hebben de bestuursleden contact met de voorzitter over de voortgang van de verschillende zaken en indien nodig met de andere bestuursleden. De voorzitter bewaakt het gehele proces. Problemen en veranderingen worden binnen het bestuur besproken en gezamenlijk wordt bepaald hoe hier mee om te gaan.

Beleids- en activiteitenplan

Iedere vier jaar wordt er door het bestuur een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan wordt vertaald in een activiteitenplan. Ieder jaar wordt het beleidsplan en activiteitenplan door het bestuur geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Bestuursvergadering

De agenda wordt, i.o.m. de voorzitter, opgesteld door de secretaris. Vaste onderdelen zijn;

 • opening
 • vaststellen agenda
 • goedkeuren notulen vorige vergadering
 • controle actielijst
 • mededelingen
 • ingekomen en verzonden stukken
 • financiën
 • commissie verslag (Beroepsontwikkeling, vakblad en website, congressen)
 • vakbond
 • NVAM
 • w.v.t.t.k.
 • rondvraag
 • sluiting

Eventuele andere agendapunten kunnen worden ingediend tot 10 dagen voor de vergadering. Een week voor de vergadering wordt de agenda verstuurd.

Notulen

Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt. Hierin wordt beschreven wat er aan de orde is geweest en wat is besloten. Tevens wordt er een actielijst opgesteld.

Correspondentie

De secretaris houdt de bestuursleden op de hoogte van de ingekomen stukken,op de vergadering en desgewenst tussentijds. Hij / zij verzorgt op verzoek de uitgaande stukken. Voor uitgaande stukken namens het bestuur is instemming van de voorzitter nodig. Correspondentie d.m.v. e-mail wordt ook naar de overige bestuursleden verzorgd.

Financiën

De penningmeester onderhoudt contacten met de bestuursleden over financiële zaken en houdt de voorzitter op de hoogte van het verloop hierin. Kosten te maken voor de vereniging gaan in overleg met de penningmeester. Declaraties kunnen worden ingediend volgens het declaratiereglement.

Commissies

Er zijn drie commissies, nl:

 • Commissie Beroepsontwikkeling
 • Commissie Congressen
 • Commissie Vakblad en Website

De commissies vergaderen ongeveer 1 x per 2 maanden; veel zaken kunnen via mailcontact worden behandeld.Elke commissie heeft een voorzitter welke bij voorkeur een bestuurslid is. Via deze voorzitter houdt het bestuur structureel contact met de commissie vv.
Het inhoudelijke werk wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door de commissies en evt. daarvan afgeleide werkgroepen. Het resultaat, voorstellen en evt. adviezen worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Van elke commissievergadering wordt een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt, indien mogelijk van belang voor het bestuur of andere commissies, naar het bestuur en/of commissies gestuurd.

Aanbevelingen van de BRV

Ontslagcriteria BRV
 • Er dient op de recovery een duidelijk ontslagprotocol aanwezig te zijn, dat is getekend door de afdeling anesthesiologie.
 • De Aldretescore, PARscore, of vergelijkbaar scoresysteem dient optimaal te zijn.
 • Er dient een pijnscore gehanteerd te worden zoals de VAS, NRS of vergelijkbare score.
 • Er dient een misselijkheidscore gebruikt te worden zoals de PONV-score..
  Bovengenoemde scores worden schriftelijk vermeld bij ontslag met vermelding tijdstip ontslag en handtekening recovery-verpleegkundige.
 • Geantagoneerde patiënten dienen minimaal 1 uur na antagoneren bewaakt te worden.
 • De temperatuur moet bij ontslag minimaal 36°C zijn.
 • Voor ontslag moet de blaasinhoud gecontroleerd zijn, dit volgens het ziekenhuisprotocol.
 • Indien de patiënt wordt ontslagen terwijl hij/zij niet voldoet aan de bovenstaande criteria, dient de verantwoordelijke anesthesioloog toestemming te geven voor ontslag. Dit dient genoteerd te worden.
Bezetting op de Recovery

Eind 2016 is het concept van een nieuwe praktijkrichtlijn bezetting op een recovery voorgelegd aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op de gegevens en feedback van ongeveer 50 recovery’s (leidinggevenden en contactpersonen BRV). De richtlijn is geschreven door een werkgroep bestaande uit twee leidinggevenden recovery, professor Knape namens de NVA en een bestuurslid van de BRV.

De NVA was (en is nog) bezig om veel van hun richtlijnen en standpunten te actualiseren. Sommige hangen samen met de verantwoordelijkheden van de anesthesioloog op de recovery. Met name dat aspect was voor de NVA reden om terughoudend te zijn met een uitspraak over de personele bezetting op een recovery. Alle bij de BRV bekende leidinggevenden van recovery’s hebben toegang tot een dropbox waarin onder andere dit concept van de praktijkrichtlijn opgeslagen is.

De BRV heeft gemeend dit concept vooralsnog wel als praktijkrichtlijn te verspreiden en te publiceren vanwege het belang voor veel recovery’s. Wanneer er vanuit de NVA aanleiding is om de richtlijn bij te stellen of deze in de huidige vorm definitief te maken, wordt dit door de BRV aangegeven op de website.

Opleiding tot Recovery verpleegkundige

De BRV heeft het standpunt dat de vervolgopleiding tot recovery verpleegkundige dient te geschieden volgens:

 • Het samenhangend stelsel verpleegkundige vervolgopleidingen.
 • Het format richtlijnen College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). Deze zijn terug te vinden op de website, klik hier
Bij- en Nascholingsbeleid
 • De recovery verpleegkundige heeft een verpleegkundige vooropleiding en valt dus onder artikel 3 beroepen van de wet BIG (overheidsregister en tuchtrechtspraak).
 • De BRV adviseert ieder opleidingsziekenhuis een erkenning van de opleiding aan te vragen bij het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). Het CZO richt zich onder andere op de kwaliteitsbewaking van de opleiding tot recovery verpleegkundige, anesthesiemedewerker en operatieassistent. Op de website van de CZO worden het deskundigheidsgebied, de eindtermen en de specifieke opleidingseisen van de opleiding tot recovery verpleegkundige beschreven. Ook is op de website terug te vinden aan welke kwantitatieve en kwalitatieve criteria (vastgelegd in de Regeling Erkenning Opleidingen CZO en de bijbehorende Handleiding Erkenning) voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een erkenning van de opleiding tot recovery verpleegkundige.
 • De recovery verpleegkundige is in het kader van de wet BIG individueel verantwoordelijk om eigen deskundigheid op peil te houden en werkt actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep. Vuistregel is: onbekwaam maakt onbevoegd.
 • De BRV is van mening dat op elke recovery een bij- en nascholingsbeleid moet zijn. Klik hier voor een voorbeeld van een bij- en nascholingsbeleid vastgesteld door het bestuur naar voorbeeld van het Jeroen Bosch ziekenhuis.
 • Onderdeel van het bij- en nascholingsbeleid is een jaarlijkse BLS, ILS, ALS en/of PBLS training; zie ook de digitale BRV kompas: BLS/ALS (Basic Life Support, Advance Life Support)
 • Voor PBLS zie ook: https://brvnederland.nl/pbls-wordt-dat-in-elk-ziekenhuis-minimaal-een-keer-per-jaar-getraind/
De competenties van de recoveryverpleegkundige

 

Overdrachten

Overdracht verpleegafdeling naar de holding

Doel
Het op eenduidige wijze overdragen van de te opereren patiënt vanaf de verpleegafdeling naar de holding om de continuïteit van kwalitatief verantwoorde zorg te waarborgen.

Uitvoerende en verantwoordelijke
Afdelingsverpleegkundige Holding/recovery verpleegkundige.
Materiaal
Anesthesie-/Recoverylijst, Opdrachtenlijst operateur, epiduraal-/PCA-lijst, Overdrachtsformulier/ checklist voor de holding, Medicatielijst
Werkwijze
Vermelden van:

 • Naam, geboortedatum, voorgeschiedenis.
 • Klinische gesteldheid pre operatief (ASA –classificatie 1-5 (E) allergie e.d )
 • Soort ingreep (electief, acuut)
 • Voorgenomen operatie indien van toepassing welke zijde van het lichaam.
 • Overdracht via het overdrachtsformulier/ checklist van de holding.
 • Bijzonderheden ten behoeve van de OK, bv, afspraken m.b.t. de voorgenomen anesthesie techniek, medicatie, infuus.

Naam/paraaf afdelingsverpleegkundige
Naam/paraaf verantwoordelijke holding/recovery verpleegkundige.

 

Overdracht holding naar de anesthesie

Doel
Het op eenduidige wijze overdragen van de te opereren patiënt vanaf de holding naar de anesthesie om de continuïteit van kwalitatief verantwoorde zorg te waarborgen.

Uitvoerende en verantwoordelijke
Holding/recovery verpleegkundige

Materiaal
Anesthesie/recovery lijst Opdrachtenlijst operateur/ epiduraal/ PCA lijst Overdrachtsformulier/ checklist voor de holding Medicijnlijst

Werkwijze
Vermelden van:

 • Naam, geboortedatum, voorgeschiedenis.
 • Klinische gesteldheid pre operatief (ASA –classificatie 1-5 (E) allergie e.d )
 • Soort ingreep (electief, acuut)
 • Voorgenomen operatie indien van toepassing welke zijde van het lichaam.
 • Overdracht via het overdrachtsformulier/ checklist van de holding, (zie bijlage)
 • Bijzonderheden ten behoeve van de OK, bv, afspraken m.b.t. de voorgenomen anesthesie techniek, medicatie, infuus.
 • Naam/Paraaf verantwoordelijk anesthesioloog/anesthesiemedewerker.
Overdracht van anesthesie naar recovery

Doel
Het op eenduidige wijze overdragen van de geopereerde patiënt, door anesthesioloog of diens gedelegeerde, naar de recoveryverpleegkundige om de continuïteit van kwalitatief verantwoorde zorg te waarborgen.

Uitvoerende en verantwoordelijke
Anesthesioloog of diens gedelegeerde.

Materiaal
Anesthesie-/Recoverylijst, Opdrachtenlijst operateur, epiduraal-/PCA-lijst, Overdrachtsformulier/ checklist voor de Recovery, Medicatielijst, Opdrachtenlijst Pijnprotocol.

Werkwijze
Vermelden van:

 • Naam, leeftijd, voorgeschiedenis.
 • Klinische gesteldheid pre operatief (ASA-classificatie 1-5(e), PONV, allergie e.d.)
 • Soort ingreep (electief, acuut).
 • Voorgenomen / gerealiseerde operatie, bijzonderheden/duur operatie, opdrachtenlijst operateur.
 • Anesthesieverslag/Recovery lijst
 • Anesthesietechniek (algeheel ; neuraxiale/perifere zenuwblokkade ).
 • Peroperatief anesthesiologisch verloop (respiratoir, circulatoir, bloedverlies, vocht- bloedbalans, medicatie etc.)

Afspraken ten behoeve van de zorg op de recovery:

 • m.b.t. ventilatie
 • m.b.t. circulatie
 • m.b.t. vochtbeleid
 • m.b.t. excretieproducten
 • m.b.t. medicatie
 • m.b.t. lab aanvragen
 • m.b.t. diagnostische aanvragen ( E.C.G, röntgen)
 • m.b.t. consultaanvragen
 • specifieke afspraken m.b.t. ontslag
 • afspraken voor de zorg op de vervolgafdeling

Gezamenlijke controle bedsite

 • psychische/neurologische gesteldheid van de patiënt
 • wonden, verband, veneuze stuwing, refill, pulsaties
 • drains, catheters
 • infusen en lijnen

Opdrachtlijsten operateur
Naam/Paraaf recoveryverpleegkundige. Als er een electronische verslaglegging is zoals bij vele recovery’s dan naam inloggen waar bij een uitdraai te zien is wie er op de recovery de patiënt verpleegd heeft.

Overdracht recovery naar vervolgafdeling

Doel
Het op eenduidige wijze overdragen van recoverypatiënten naar de vervolgafdeling om continuïteit van kwalitatief verantwoorde zorg te waarborgen.

Uitvoerende en verantwoordelijke
Recoveryverpleegkundige

Materiaal
Anesthesie-/Recoverylijst, Opdrachtenlijst operateur, epiduraal-/PCA-lijst, Overdrachtsformulier/ checklist voor de Recovery, Medicatielijst, Opdrachtenlijst Pijnprotocol

Werkwijze
Vermelden van:

 • Naam, leeftijd, voorgeschiedenis.
 • Klinische gesteldheid pre operatief (ASA –classificatie 1-5 (E), PONV, allergie e.d )
 • Soort ingreep (electief, acuut)
 • Voorgenomen operatie/ gerealiseerde operatie

Anesthesieverslag

 • Anesthesie techniek (algeheel; neuraxiale/ perifere zenuwblokkade)
 • Verloop van de ingreep ( duur van de ingreep, bloedverlies etc.)
 • Verloop recoveryperiode (duur van verblijf, vitale parameters, medicatie, vocht- bloedbalans etc.)
 • Afspraken ten behoeve van de zorg vervolgafdeling

Overdracht aan de hand van de anesthesie/recovery lijst, opdrachtenlijst operateur

 • de respiratie (zuurstof, vernevelvoorschrift, fysiotherapie)
 • circulatie
 • excretie producten (urine/blaasinhoud, maag, thorax, wond, vaginaal bloedverlies, liquor etc.)
 • enteraal en parenteraal vochtbeleid
 • voortzetten/ starten van medicatie (pijnmedicatie, stand perfusoren, anti-emetica)
 • labwaarden / labcontroles
 • houdingsvoorschriften postoperatief
 • diagnostische aanvragen (ECG, röntgen)
 • consultaanvragen
 • pijnscore en ontslagscore
 • psychische gesteldheid
 • patiënt- familieinformatie
 • evt EMV.

Gezamenlijke controle bedsite

 • wonden/verbanden
 • veneuze stuwing / capillaire refill/ pulsaties
 • infusen en lijnen
 • drainage systemen ( hoogte, zuigkracht)

De Recovery verpleegkundige noteert

 • Tijdstip ontslag
 • Pijnscore.
 • PONV-score
 • Ontslagscore.

Naam/Paraaf recovery verpleegkundige en ontvanger.
Eveneens bij elektronische verslaglegging naam verpleegkundige controleren op het blad

Overdracht recovery intercollegiaal

Doel
Het op eenduidige wijze overdragen van recoverypatiënten intercollegiaal om continuïteit van kwalitatief verantwoorde zorg te waarborgen.

Uitvoerende en verantwoordelijke
Recoveryverpleegkundige.

Materiaal
Anesthesie-/Recoverylijst. Opdrachtenlijst operateur/ opdrachtenlijst pijnprotocol.

Werkwijze

 • Vermelden van: Naam, leeftijd, voorgeschiedenis.
 • Klinische gesteldheid pre operatief ( ASA-classificatie 1-5(e) PONV,allergie e.d)
 • Soort ingreep (electief, acuut)
 • Voorgenomen operatie/ gerealiseerde operatie/ bijzonderheden operatie, duur operatie.

Anesthesieverslag

 • Anesthesietechniek (algeheel; neuraxiale/ perifere zenuwblokkade)
 • Peroperatief anesthesiologisch verloop (respiratoir, circulatoir, bloedverlies, vocht-bloedbalans, medicatie etc.

Afspraken ten behoeve van de zorg op de recovery

 • m.b.t. ventilatie
 • m.b.t. circulatie
 • m.b.t. vochtbeleid
 • m.b.t. excretieproducten
 • m.b.t. medicatie
 • m.b.t. lab aanvragen
 • m.b.t. diagnostische aanvragen (e.c.g, rőntgen)
 • m.b.t. consultaanvragen
 • m.b.t. benoemen pijnscore +ontslagscore, evt emv score.

Recoverylijst

 • Verslag doorlopen en bijzonderheden vermelden
 • Opdrachtlijst operateur
 • Specifieke controles, onderzoeken,houding.
 • Gezamenlijke controle bedsite
 • Wonden, verband, refill, stuwing, pulsaties
 • Catheters; drainagesystemen/ hoogte zuigkracht.
 • Infusen en lijnen
 • Psychische gesteldheid patiënt

Controleren bewakingsapparatuur + alarmgrenzen

 • Paraaf recoveryverpleegkundige die de zorg overneemt.
 • Onslagcriteria is altijd hetzelfde. Aldrete gelijk of hoger als 9. Bij minder overleg anesthesist.
 • Pijnscore moet minder dan 4 zijn.
 • Bij electronische verslaglegging naam in het systeem zetten, zodat er evt te achterhalen is wie patiënt verzorgd heeft.

 

Overige standpunten

Overige standpunten zorg op een recovery

Graag verwijzen wij u naar www.brvkompas.nl het digitale naslagwerk van de BRV (gratis voor leden), waar niet alleen BRV standpunten in terug te vinden zijn, maar ook aandachtspunten verpleegkundige zorg, scoresystemen, etc. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie zijn standpunten, richtlijnen en protocollen m.b.t. de postoperatieve zorg terug te vinden.

In 2011 is een visie document over de zorg op een PACU gepubliceerd. Een samenvatting kunt U teruglezen op deze website. Op IC VENVN staan enkele protocollen die op een recovery gebruikt kunnen worden.

Inventarisaties

Op brvnederland.nl/faq zijn samenvattingen van inventarisaties onder de contactpersonen van de BRV en onder leidinggevenden van recovery’s over specifieke onderwerpen over de zorg op of organisatie van een recovery.

 

Artikelen

Beroeps Deel Profiel

Wanneer je het beroepsdeelprofiel van de recoveryverpleegkundige wilt downloaden, klik dan hier >

Eindtermen van de Vervolgopleiding Recovery Verpleegkundigen

De eindtermen van de Vervolgopleiding Recovery Verpleegkundigen 2010 zijn afgeleid van het Beroepsdeelprofiel Recovery Verpleegkundige. Download de eindtermen hier >

Dit is een aanvulling op het deskundigheidsgebied van de recoveryverpleegkundige . Dit is te vinden op pagina’s 65-66 van de Regeling CZO Ziekenhuisopleidingen deskundigheidsgebieden en eindtermen. Hier kunt u de aanvulling downloaden.